Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Nabór Gwarna 38/1

Nabór Gwarna 38/1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza NABÓR na nabycie partycypacji w kosztach budowy następującego  lokalu mieszkalnego:

Lp.

Adres

Powierzchnia/ liczba pokoi

Położenie

Wartość partycypacji

Kaucja zabezpieczająca

1.

Ul. Gwarna  38/1

 69,07 m²              trzy  pokoje

parter

87 649,83zł *

11 421,42 zł

*  Kwota partycypacji została wyliczona według wysokości  wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia  1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych  dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina, ogłaszanych  przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, obowiązującego  do 30 września 2018r.   W przypadku zmiany wysokości wskaźnika  od  01 października 2018r. wartość partycypacji  i kaucji zabezpieczającej może ulec korekcie. 

Właścicielem lokalu mieszkalnego jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F.

Dysponent lokalu - osoba partycypująca w kosztach budowy ww. lokalu mieszkalnego, zostanie jego najemcą, po spełnieniu warunków określonych w „ Regulaminie naboru osób prawnych i fizycznych chętnych do zawarcia z TBS Prawobrzeże umowy w sprawie  partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz kryteria, jakie winni spełniać przyszli najemcy w dacie zawarcia umów najmu”, stanowiącym Załącznik do „Zasad gospodarowania lokalami Mieszkalnymi stanowiącymi zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. będących  Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 r. ze zmianami.  Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa  domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie w TBS „Prawobrzeże” stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 544,70

5 743,76

2 - osobowe

1 647,68

8 615,65

3 - osobowe

2 471,52

10 530,23

4 - osobowe

3 295,36

12 444,82

5 - osobowe

4 119,20

14 359,41

6 - osobowe

4 943,04

16 274,00

7 - osobowe

5 766,88

18 188,59

8 - osobowe

6 590,72

20 103,17

 

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 01.03.2018r. Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki  na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, uzyskanych w roku ubiegłym,  czyli 2017.

Partycypacja

Pracodawcy  i inne osoby  mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych  przez  wskazane przez nie osoby trzecie jak również osoby fizyczne mogą zawrzeć z  Towarzystwem  umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, którego będą  najemcami.

Kwota partycypacji  w kosztach budowy przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi  30% wartości  lokalu,  wyliczonej na podstawie  aktualnie obowiązującej  wysokości  wskaźnika przeliczeniowego  kosztu odtworzenia  1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych  dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina, ogłaszanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  

W przypadku  zakończenia   najmu   lokalu i  opróżnienia  go  kwota  partycypacji, wpłacona przez  Partycypanta, będącego najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od  dnia opróżnienia lokalu.  Kwotę  zwracanej  partycypacji  ustala  się  zgodnie  z  art. 29a  ust. 3 ustawy z  dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej. Lokal będzie udostępniony do zasiedlenia od 1 listopada 2018r.   Osoba lub  osoby, z   którymi  będzie   zawarta   umowa   w  sprawie     partycypacji a  następnie  najmu oraz  pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin; w przypadku małżonków żadnemu z nich  nie może przysługiwać taki tytuł. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z zajęciem  przez członka gospodarstwa domowego pracy pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega. Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia w/w kryteriów.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej.  Dostawa wszystkich mediów (poza wywozem śmieci) jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  może  odwołać  lub  unieważnić  nabór  bez  podawania  przyczyn,  może także wycofać lokal  z oferty naboru na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. 

PROCEDURA NABORU osób chętnych do partycypowania w kosztach  budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

1.Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkania zostaną  jego najemcą.

2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w Kancelarii siedziby Spółki  przy ul. Winogronowej 11F w od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – do wglądu.

3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie  od dnia 03 września 2018r.  do odwołania naboru  przyjęte zostaną wszystkie wnioski.

O  pierwszeństwie  do zawarcia umowy  decyduje  data  i  godzina  złożenia   kompletnego  wniosku w siedzibie Towarzystwa.

4. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

5.Wniosek musi zostać złożony na konkretny lokal mieszkalny wymieniony w ogłoszeniu o naborze. Wniosek bez wskazania lokalu, którego dotyczy oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji wybranego lokalu -  Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” oraz stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Złożenie  oświadczenia,  że  wszystkie  warunki  naboru  są  znane   i  zostały  zaakceptowane. Wzór  oświadczenia   dostępny   jest  w  siedzibie  TBS „Prawobrzeże” oraz  stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego  przez  przyszłego  najemcę  oraz  osoby  zgłoszone  do wspólnego zamieszkania – Wzór oświadczenia  dostępny  jest   w  siedzibie  TBS  „Prawobrzeże” oraz  stanowi   załącznik  nr  3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych  w  ostatnim  roku  przed  datą  przeprowadzania  naboru.   Zaświadczenia o dochodach wystawiane  przez  urzędy  skarbowe.  Deklaracja  o dochodach  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5. Złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, po zapoznaniu  się z załączoną informacją w sprawie RODO, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia można uzyskać osobiście w  siedzibie  Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem : 91 4613 692 w.141. 

Do pobrania: