Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Nabór - Ponowne zasiedlenie Sowińskiego

Nabór - Ponowne zasiedlenie Sowińskiego

NABÓR

NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALU MIESZKALNEGO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza NABÓR na nabycie partycypacji w kosztach budowy następującego  lokalu mieszkalnego:

Lp.

Adres

Powierzchnia/ liczba pokoi

Położenie

Wartość partycypacji

Kaucja zabezpieczająca

1.

Ul.Sowińskiego 35B/11

 52,66  m²              dwa pokoje

III piętro

66 367,40*

8 846,88

*  Kwota partycypacji może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości  wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia  1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych  dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina, ogłaszanych  przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  

 

Właścicielem lokalu mieszkalnego jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F.

Dysponent lokalu - osoba partycypująca w kosztach budowy ww. lokalu mieszkalnego, zostanie jego najemcą, po spełnieniu warunków określonych w „ Regulaminie naboru osób prawnych i fizycznych chętnych do zawarcia z TBS Prawobrzeże umowy w sprawie  partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz kryteria, jakie winni spełniać przyszli najemcy w dacie zawarcia umów najmu”, stanowiącym Załącznik do „Zasad gospodarowania lokalami Mieszkalnymi stanowiącymi zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. będących  Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 r. ze zmianami.  Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa  domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie w TBS „Prawobrzeże” stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 500,00

5 502,06

2 - osobowe

1 600,00

8 253,09

3 - osobowe

2 400,00

10 087,11

4 - osobowe

3 200,00

11921,12

5 - osobowe

4 000,00

13 755,14

6 - osobowe

4 800,00

15 589,16

7 - osobowe

5 600,00

17 423,18

8 - osobowe

6 400,00

19 257,20

 

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych  obowiązujących od 10.11.2017r.   Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, wyliczonego  z  okresu  roku poprzedzającego  rok, w którym jest zawierana umowa najmu.

 

 

Partycypacja

Pracodawcy  i inne osoby  mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych  przez  wskazane przez nie osoby trzecie jak również osoby fizyczne mogą zawrzeć z  Towarzystwem  umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnych , którego będą  najemcami.

Kwota partycypacji  w kosztach budowy przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi  30% wartości  lokalu,  wyliczonej na podstawie  aktualnie obowiązujących  wysokości  wskaźników przeliczeniowego  kosztu odtworzenia  1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych  dla województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina, ogłaszanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.  

W przypadku  zakończenia   najmu   lokalu i  opróżnienia  go  kwota  partycypacji, wpłacona przez  Partycypanta, będącego najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od  dnia opróżnienia lokalu.  Kwotę  zwracanej  partycypacji  ustala  się  zgodnie  z  art. 29a  ust. 3 ustawy z  dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej. Objęcie lokalu nastąpi  z dniem   01 lutego 2018r.. Osoba  lub  osoby,  z  którymi będzie  zawarta  umowa w sprawie partycypacji a  następnie  najmu oraz  pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin, w przypadku małżonków żadnemu z nich  nie może przysługiwać taki tytuł. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z zajęciem  przez członka gospodarstwa domowego pracy pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega. Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia w/w kryteriów.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 14,00 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej.  Dostawa wszystkich mediów (poza wywozem śmieci) jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.  może  odwołać  lub  unieważnić  nabór  bez  podawania  przyczyn,  może także wycofać lokal  z oferty naboru na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. 

PROCEDURA NABORU osób chętnych do partycypowania w kosztach  budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

1.Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkania zostaną  jego najemcą.

2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w Kancelarii siedziby Spółki  przy ul. Winogronowej 11F w od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość – do wglądu.

3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie  od dnia 29 listopada  2017r. do odwołania naboru  przyjęte zostaną wszystkie wnioski.

O  pierwszeństwie  do zawarcia umowy  decyduje  data  i  godzina  złożenia   kompletnego  wniosku w siedzibie Towarzystwa.

 

4. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

5.Wniosek musi zostać złożony na konkretny lokal mieszkalny. Wniosek bez wskazania lokalu, którego dotyczy oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji wybranego lokalu -  Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” oraz stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Złożenie  oświadczenia,  że  wszystkie  warunki  naboru  są  znane   i  zostały  zaakceptowane. Wzór  oświadczenia   dostępny   jest  w  siedzibie  TBS „Prawobrzeże” oraz  stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego  przez  przyszłego  najemcę  oraz  osoby  zgłoszone  do wspólnego zamieszkania – Wzór oświadczenia  dostępny  jest   w  siedzibie  TBS  „Prawobrzeże” oraz  stanowi   załącznik  nr  3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych  w  ostatnim  roku  przed  datą  przeprowadzania  naboru.   Zaświadczenia o dochodach wystawiane  przez  urzędy  skarbowe.  Deklaracja  o dochodach  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia można uzyskać osobiście w  siedzibie  Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem : 91 4613 692 w.141. 

Do pobrania: