Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Sprzedaz Oferta - nieruchomości gruntowe

Oferta - nieruchomości gruntowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 94

 

 

Lp.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Adres nieruchomości

Księga wieczysta

 

Cena wywoławcza

łącznie

za wszystkie nieruchomości

(poz. 1-5 tabeli)

 

Wadium

 

Minimalne postąpienie
w licytacji

 

1.

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 77,32 m2

 

ul. Jagiellońska 94

SZ1S/00078579/8

 

 

 

 

 

 

 

2 322 500,00 zł

(słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 000,00 zł

(słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100)

 

1 000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

2.

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 58,37 m2

 

ul. Jagiellońska 94

SZ1S/00081247/6

 

3.

Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 79,54 m2

 

ul. Jagiellońska 94

SZ1S/00075313/5

4.

Udział 749/1000 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45 obręb 1035 o pow. 0,0296 ha
oraz w posadowionym na niej budynku mieszkalnym

 

ul. Jagiellońska 94

SZ1S/00027312/7

5.

 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/50, obręb 1035 Śródmieście 35 o pow. 0,0354 ha

 

 

ul. Jagiellońska

SZ1S/00222674/9

 

 

ROZDZIAŁ I

TRYB PRZETARGU

 

Organizatorem przetargu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F, zwane dalej jako Organizator, Sprzedająca lub TBSP. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzany zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ II

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:
 1. lokal mieszkalny nr 3 - KW SZ1S/00078579/8 wraz z udziałem 90/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45 (poz.1 tabeli);
 2. lokal mieszkalny nr 4 - KW SZ1S/00081247/6 wraz z udziałem 68/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45 (poz.2 tabeli);
 3. lokal mieszkalny nr 5 – KW SZ1S/00075313/5 wraz z udziałem 93/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45 (poz.3 tabeli);
 4. udział, w wysokości 749/1000 (poz.4 tabeli) w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45 oraz we własności budynku, obejmujący osiem (8) lokali mieszkalnych, które posiadają zaświadczenia o samodzielności, zostały ujawnione w ewidencji gruntów
  i budynków, ale nie zostały wyodrębnione - KW SZ1S/00027312/7:
 1. lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 92,38 m2,
 2. lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 99,79 m2,
 3. lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 80,14 m2,
 4. lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 59,42 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,24 m2,
 5. lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 84,51 m2,
 6. lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 80,19 m2,
 7. lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 59,42 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 3,17 m2,
 8. lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni 84,53 m2;
 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/50, obręb 1035 Śródmieście 35
  o powierzchni 0,0354 ha - SZ1S/00222674/9.

 

 1. Właścicielem nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz wieczystym użytkownikiem nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 5 jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie.

Zaświadczenie Nr 001234/2019/GMS z 11 czerwca 2019 r., wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin potwierdza, iż z dniem
01 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu położonego w Szczecinie
przy ul. Jagiellońskiej 94, oznaczonego numerem działki 45 obręb 1035. Opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez 99
(dziewięćdziesiąt dziewięć) lat licząc od dnia przekształcenia. Należność za 2019 r. płatna jest w terminie do 29 lutego 2020 r. i zostanie wniesiona przez TBSP, natomiast należności powstałe od 2020 r. obciążać będą Kupującego.

 

 1. W oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), sprzedaż nieruchomości wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 niniejszego Rozdziału podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, natomiast sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej wymienionej w ust. 1 pkt 5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

 1. Budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 94 położony na działce nr 45 z obrębu 1035, posiada następujące przyłącza infrastruktury technicznej:
 1. przyłącze wody o średnicy 40 mm, zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej,
 2. przyłącze kanalizacji o średnicy 150 mm, odprowadzenie ścieków do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jagiellońskiej,
 3. przyłącze gazu o średnicy 50 mm, zasilanie z sieci miejskiej w ul. Jagiellońskiej,
 4. przyłącze telekomunikacyjne z sieci w ul. Jagiellońskiej,
 5. przyłącze elektroenergetyczne zasilane z sieci w ul. Jagiellońskiej. Przyłącze należy zlikwidować po podłączeniu budynku do ZK
  od strony podwórza, usytuowanego na działce nr 8/50 – zgodnie z umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
  nr RR/1/3886/2009 zawartej w dniu 28 czerwca 2010r.

 

 1. Działka nr 8/50 obręb 1035, o pow. 0,0354 ha zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2016 r. powstała z podziału działki 8/40 obręb 1035 KW SZ1S/00222674/9 z przeznaczeniem na dołączenie do sąsiedniej nieruchomości stanowiącej działkę nr 45 obręb 1035, położonej przy ul. Jagiellońskiej 94 KW SZ1S/00027312/7, posiadającej bezpośredni dostęp do drogi publicznej, celem poprawienia jej warunków zagospodarowania.

 

 1. Z uwagi na fakt, iż działka nr 8/50 obręb 1035 stanowi nieruchomością niezabudowaną, Gminie Miasto Szczecin, zgodnie z art. 109 ust. 1
  pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami przysługuje prawo pierwokupu. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości nastąpi zatem jeżeli Gmina Miasto Szczecin nie wykona tego prawa.

 

 1. Działka, o której mowa w ust.1 pkt. 5 niniejszego Rozdziału posiada następujące uzbrojenie:
 1. kanalizacja sanitarna ogólnospławna (w tym dwie studzienki), odprowadzająca wody opadowe przez działkę nr 45 do sieci ogólnospławnej w ul. Jagiellońskiej,
 2. kabel telefoniczny – nieczynny od czasu rozebrania oficyn w 2010 r.,
 3. przyłącze elektroenergetyczne ze złączem kablowym do docelowego zasilania kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 94 po przebudowie.

 

 1. Na działce nr 8/50 obręb 1035 nie występują wspólne urządzenia uzbrojenia technicznego obsługujące sąsiednie nieruchomości.

 

 1. Wymienione w ust.1 niniejszego Rozdziału nieruchomości objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795 i leżą w terenie elementarnym S.C.2009.MC, który przeznaczony jest na: wielofunkcyjną śródmiejską zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo – usługową, usługową, przy czym teren 1. KDW, oznaczony na rysunku planu, przeznaczony jest na urządzenie drogi wewnętrznej. Oferenci winni zapoznać się z warunkami w/w Planu.

Zgodnie z Planem, budynek położony przy ul. Jagiellońskiej 94 objęty jest ochroną konserwatorską, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

 

 1.  Zgodnie z informacją z 18 lipca 2018 r. uzyskaną od ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin:
 1. Na terenie działki nr 8/50 znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna, która stanowi własność Enea Operator Sp. z o.o.:
 • Linia kablowa 15kV nr 780 typu HAKFtA 3x120mm2 oraz typu 3x (XRUHAKXs 1x120mm2),
 • 3x linia kablowa 0,4kV typu YAKXs 4x240mm2,
 • Złącze kablowe 1,4kV typu ZK-3p zlokalizowane przy posesji Jagiellońska 94;
 1. Na działce nr 45 nie znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność Enea Operator Sp. z o.o.

Do dnia sporządzenia informacji ENEA Operator Sp. z o.o. nie planowała żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozbudowy sieci elektroenergetycznej na ww. nieruchomościach. Ewentualne inwestycje mogą pojawić się w oparciu o wydawane warunki przyłączenia
wraz z projektem umowy o przyłączenie po określeniu przez przyszłych odbiorców zapotrzebowania mocy przyłączeniowej, które przedstawione zostaną przez ENEA Operator Sp. z o.o. po otrzymaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia od podmiotu posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci elektroenergetycznej. ENEA Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie
do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.

W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenegetyczną Enea Operator Sp. z o.o., Nabywca
ww. nieruchomości będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenegetycznej.

 

 1. Zgodnie z informacją z 18 lipca 2018 r. uzyskaną od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie,
  na terenie działki nr 45 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym przy ul. Jagiellońskiej 94 oraz działki niezabudowanej nr 8/50 oznaczonych na Załączniku nr 2 do Ogłoszenia kolorem zielonym PSG Sp. z o.o. nie posiada sieci gazowej. Do budynku nr 94 położonego
  przy ul. Jagiellońskiej do granicy działki ewidencyjnej nr 45 z działką dr nr 5 (ul. Jagiellońska) doprowadzone jest czynne nieaktywne przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 50 mm stal. Ww. przyłącze gazowe zakończone jest kurkiem gazowym głównym w szafce gazowej na ścianie zewnętrznej budynku od strony ul. Jagiellońskiej, zasilane z gazociągu niskiego ciśnienia DN 150 mm stal ułożonego w ul. Jagiellońskiej (gazociąg i przyłącze gazowe jw. Oznaczone na Załączniku nr 2 do Ogłoszenia kolorem żółtym. Rok budowy przyłącza gazowego: 1992.

 

Ewentualna możliwość przyłączenia do sieci gazowej obiektów na terenie przedmiotowych nieruchomości określona zostanie po złożeniu
w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, przez przyszłych odbiorców gazu, posiadających tytuł prawny
do nieruchomości, stosownych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej a realizacja przyłączenia nastąpi w sposób określony w art. 7 ustawy „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2018r. poz.755)

Na dzień sporządzenia informacji PSG Sp. z o.o. nie planuje rozbudowy sieci gazowej na terenie przedmiotowych nieruchomości.

 

 1. Zgodnie z informacją z 18 lipca 2018 r. uzyskaną od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przez teren działek nr 45
  oraz 8/50 nie przebiegają sieci wodociągowo- kanalizacyjne będące  w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Przedmiotowa infrastruktura z tego zakresu, tj. sieć wodociągowa (w110 PVC), sieć kanalizacji sanitarnej (ks 200 A-C), sieć kanalizacji ogólnospławnej (ko 600/900) – umożliwiająca przyłączenie przedmiotowych nieruchomości  i planowanych na nich przyszłych inwestycji zlokalizowana jest na wysokości ww. działek
  w ul. Jagiellońskiej. Widoczne na podkładach mapowych przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne (w32, ks160, kd160, ko160) nie stanowią własności ZWiK Sp. z o.o.

Odnośnie przyszłych planowanych do ewentualnej realizacji inwestycji wodociągowych i/lub kanalizacyjnych w rejonie przedmiotowych nieruchomości, w październiku 2017 r. zakończono prace projektowe obejmujące wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach opracowania ZDiTM, na odcinku od Placu Zamenhofa do placu Lotników. Planowany termin realizacji robót: lata 2019-2020.

 

 1. Zgodnie z informacją z 03 sierpnia 2018 r. uzyskaną od Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinie na działkach nr 45 oraz 8/50 nie ma sieci ciepłowniczych należących do SEC Sp. z o.o. Przebieg sieci ciepłowniczej w rejonie nieruchomości będących przedmiotem przetargu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

 

W dniu 5 sierpnia 2010 r. zawarta została pomiędzy SCR Sp. z o. – następca prawny TBSP a SEC Sp. z o.o. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Nr 34/P/S1/2010, zmieniona aneksami:

 1. Aneks nr 1 z 09 grudnia 2010 r.,
 2. Aneks nr 2 z 08 lipca 2011 r.,
 3. Aneks nr 3 z 09 września 2011 r.,
 4. Aneks nr 4 z 29 kwietnia 2013 r.,
 5. Aneks nr 5 z 07 maja 2015 r.,
 6.     Aneks nr 6 z 09 listopada 2015 r.,
 7. Aneks nr 7 z 20 stycznia 2016 r.,
 8. Aneks nr 8 z 12 kwietnia 2016 r.,
 9.     Aneks nr 9 z 25 sierpnia 2016 r.,
 10.     Aneks nr 10 z 19 stycznia 2017 r.,

której przedmiotem jest

Aktem notarialnym Repertorium A numer 5943/2019 z 31 października 2019 r. na nieruchomości stanowiącej działkę nr 46 oraz 8/22 obręb 1035 położonych w Szczecinie przy ulicy Jagiellońskiej numer 93 ustanowiona została, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 45 obręb 1035 , za jednorazowym wynagrodzeniem i na czas nieokreślony, służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z tych nieruchomości, na cele eksploatacji instalacji ciepłowniczych znajdujących się w nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej 93 w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostaw energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej 92 i 94 z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ulicy
Jagiellońskiej 93 oraz polegająca na prawie bieżącej eksploatacji instalacji ciepłowniczych po ich uruchomieniu, dokonywaniu kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji oraz usuwania awarii, a także wymianie na nowe. Pełna treść aktu notarialnego stanowi Załącznik nr 4
do Ogłoszenia.

 

 1. Zgodnie z informacją z 03 lipca 2018 r. uzyskaną od Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin
  na działkach nr 45 i 8/50 nie ma zlokalizowanych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obrony cywilnej niezbędnych
  do funkcjonowania Miasta w sytuacjach kryzysowych oraz terenów stanowiących rezerwę pod budownictwo ochronne.

 

 1. Zgodnie z informacją z 24 lipca 2018 r. uzyskaną od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na terenie działki
  nr 8/50 nie występuje wartościowy drzewostan.

 

 1. Zgodnie z Zaświadczeniem Nr WGKiOŚ 257/18 z 3 lipca 2018 r. wydanym przez Prezydenta Miasta Szczecin, działka 8/50 nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tej działki decyzja z zakresu gospodarki leśnej.

 

 1. Obciążenie nieruchomości:
 1. Działka nr 8/50 zgodnie z działem III KW SZ1S/00222674/9:
 2. Działka nr 45 zgodnie z działem III poniższych KW:
 1.  lokal mieszkalny nr 3 - KW SZ1S/00078579/8,
 2.  lokal mieszkalny nr 4 - KW SZ1S/00081247/6,  
 3.  lokal mieszkalny nr 5 – KW SZ1S/00075313/5,  
 4. udział, w wysokości 749/1000 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 45 oraz we własności budynku -
  - KW SZ1S/00027312/7.

 

ROZDZIAŁ III

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

 

 1. PRZETARG ODBĘDZIE się 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10 00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie
  przy ul. Winogronowej 11F, w sali nr 1.19.
 2. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie, w wysokości nie mniejszej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP będzie stanowił podstawę do zawarcia umów przenoszących własność oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości objętych niniejszym Przetargiem.

 

ROZDZIAŁ IV

CENA WYWOŁAWCZA

 

Na łączną cenę wywoławczą pięciu nieruchomości składają się następujące wartości:

 1. lokal mieszkalny nr 3 (poz.1 tabeli): 198 750,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym wartość lokalu mieszkalnego - 141 750,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz wartość udziału w prawie własności działki gruntu nr 45 – 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);
 2. lokal mieszkalny nr 4 (poz.2 tabeli): 165 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość lokalu
  mieszkalnego - 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) oraz wartość udziału w prawie własności działki gruntu nr 45 – 43 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100);
 3. lokal mieszkalny nr 5 (poz.3 tabeli): 203 750,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
  w tym wartość lokalu mieszkalnego - 144 875,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) oraz wartość udziału w prawie własności działki gruntu nr 45– 58 875,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100);
 4. udział w wysokości 749/1000 we własności działki gruntu nr 45 oraz we własności posadowionego na niej budynku (poz.4 tabeli):

1 510 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100), w tym wartość zabudowy - 1 036 125,00 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) oraz wartość udziału w prawie własności działki gruntu nr 45 – 473 875,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100);

 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/50 (poz. 5 tabeli): 245 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za każdą z nieruchomości, o których mowa
w Rozdziale II ust.1 pkt 1-5 z podziałem na wartość gruntu oraz wartość lokalu bądź udziału w budynku z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

 

ROZDZIAŁ V

WADIUM

 

 1. Wadium w kwocie 116 000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 30 stycznia
  2020 r.
  przelewem na rachunek bankowy TBSP, nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż przez uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium
  lub osoba biorąca udział w przetargu musi przedłożyć Komisji przetargowej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.

 

 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wylicytowanej łącznej ceny za wszystkie nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu, przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.

 

 1. Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBSP, a także w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych
  od daty odwołania, unieważnienia, zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.

 

 1. Wadium podlega przepadkowi w sytuacji, gdy:
 1. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
 2. wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
 3. wygrywający przetarg odstąpi od warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
 4. wygrywający przetarg nie uiści pozostałej do zapłaty ceny w terminie wskazanym w rozdziale VII ust. 2 niniejszego Ogłoszenia.

 

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 

 1. Warunkami wzięcia udziału w przetargu i licytacji jest przedłożenie Komisji przetargowej, w terminie i w sposób określony w ust. 2 i 3 niniejszego rozdziału wymienionych niżej dokumentów oraz oświadczeń:
 1. przedłożenie dowodu wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości oraz dodatkowo
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji
  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu,
 4. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanego nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu, w tym aktualnych odpisów, o których mowa wyżej dotyczących wspólników oferenta, a będących również osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a podlegającymi rejestracji,
 5. zgodę organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętych niniejszym przetargiem (o ile taka jest wymagana), złożoną
  w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
 6. w przypadku spółek cywilnych: przedłożenie kopii umowy spółki cywilnej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz aktualnego wyciągu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji dotyczącego spółki cywilnej oraz aktualnych wyciągów dotyczących jej wspólników, lub innych równoważnych dokumentów wydanych przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, datowanych nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed terminem przetargu, 
 7. przedłożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, że:
 1. stan prawny i techniczny nieruchomości objętych przetargiem, o których mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 1-5 jest mu znany i w pełni go akceptuje oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
 2. zapoznał się z wypisem i wyrysem obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795) dla terenu, na którym znajdują się nieruchomości będące przedmiotem przetargu oraz ustaleniami ogólnymi ww. planu,
 3. zapoznał się z treścią Ogłoszenia o przetargu, w szczególności z zapisami rozdziałów VII, VIII, IX oraz X i w pełni je akceptuje
  i zobowiązuje się do ich realizacji,
 4. wszystkie warunki przetargu są mu znane i w pełni je akceptuje, w tym w szczególności fakt, iż w przypadku odwołania przetargu bądź jego warunków przez TBSP, unieważnienia przetargu bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia 
  nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP,
 5. zapoznał się z klauzulą informacyjną załączoną do oświadczenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  w zakresie określonym w powyższej klauzuli – dotyczy wyłącznie osób fizycznych,
 1. w przypadku uczestnictwa osób pozostających w związku małżeńskim, przedłożenie sporządzonego w formie pisemnej oryginału oświadczenia czy nieruchomości objęte przetargiem zostaną nabyte z majątku osobistego uczestnika przetargu na majątek odrębny,
  czy z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. W tym drugim przypadku w przetargu biorą udział małżonkowie lub powinna zostać przedłożona w oryginale pisemna zgoda współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu i zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu nieruchomości z majątku wspólnego,
 2. w przypadku, gdy uczestnicy biorą udział w przetargu przez pełnomocnika, przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa w oryginale
  lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

 1. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Komplet dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3-9, należy przekazać Komisji przetargowej w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, po otwarciu przetargu przez przewodniczącą Komisji przetargowej i zwróceniu się przez wymienioną do uczestników o ich przekazanie. Dokumenty tożsamości należy okazać Komisji przetargowej wraz z kopertą, o której mowa powyżej.

 

 1. Organizator przetargu wyłącza możliwości uzupełniania, wymieniania, poprawiania wymienionych w ust. 1 dokumentów oraz oświadczeń
  po otwarciu przetargu, tj. po godz. 10.00. Otwarcie kopert i weryfikację dokumentów warunkujących dopuszczenie uczestnika przetargu
  do licytacji przeprowadzi Komisja przetargowa, w obecności uczestników przetargu.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

TERMIN ZAWARCIA UMOWY ORAZ WYDANIA NIERUCHOMOŚCI

 

 1. Z uwagi na fakt, iż Gminie Miasto Szczecin, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 270 ze zm.), przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/50 obręb 1035 Śródmieście 35, warunkowa umowa sprzedaży prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta w terminie czternastu (14) dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

 1. Umowa sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowa przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 zostaną zawarte w ciągu 30 (trzydziestu) dni liczonych od otrzymania przez notariusza, który sporządził warunkową umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/50, oświadczenia o niewykonaniu przez Gminę Miasto Szczecin prawa pierwokupu przewidzianego w art. 110 ust. 2 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Łączną cenę sprzedaży, ustaloną w przetargu, pomniejszoną o zaliczone na jej poczet wadium, Kupujący uiści jednorazowo najpóźniej na 2 (dwa) dni przed zawarciem w formie aktu notarialnego umów, o których mowa
  w zdaniu poprzednim, na rachunek bankowy TBSP mBank S.A. 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy TBSP. Wydanie nieruchomości Kupującemu nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zawarcia umów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

ROZDZIAŁ VIII  

 DODATKOWE OBOWIĄZKI CIĄŻĄCE NA KUPUJĄCYM

 

 1. Kupujący zobowiązany będzie do zasięgnięcia opinii o dostosowaniu nieruchomości do wymogów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Nr 1/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2017r. - Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20 września 2017r. poz. 3795).

 

 1. Kupujący zobowiązany będzie ustanowić w umowie przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia, nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę działkę bez prawa parkowania na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych:
 1. działki nr 8/32 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9,
 2. działki nr 8/30 dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1S/00222674/9.

 

 1. Zważywszy na treść łączącej TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie ze Szczecińską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. w Szczecinie Umowy
  o przyłączenie do sieci ciepłowniczej Nr 34/P/S1/2010 z dnia 05 sierpnia 2010 r. oraz grożące TBS Prawobrzeże sp. z o.o. w Szczecinie konsekwencje prawne, Kupujący w umowie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 94 zobowiąże się do zawarcia
  z SEC Sp. z o.o. Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, której wzór wraz z załącznikami do tej umowy stanowią razem załącznik
  nr 1a do Porozumienia zawartego pomiędzy TBSP a SEC Sp. z o.o. w dniu 16 grudnia 2019 r. Treść Porozumienia wraz z wszystkimi załącznikami stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. Przed zawarciem Umowy o przyłączenie do sieci, o której mowa w zdaniu poprzednim, oferent będzie zobowiązany do złożenia w siedzibie SEC Sp. z o.o. wniosku o zapewnienie dostawy ciepła z istniejącego węzła cieplnego SEC Sp. z o.o. przy ul. Jagiellońskiej 93 dla nabytej nieruchomości, podając w tym wniosku zapotrzebowanie na moc cieplną
  na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej.

 

 

ROZDZIAŁ IX

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ ORAZ PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PRZETARGIEM

 

 1. Kupujący w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa
  w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia zobowiązany będzie wykonać remont elewacji oraz dachu kamienicy położonej
  przy ul. Jagiellońskiej 94, obejmujący:
 1. Wykonanie docelowego pokrycia dachu kamienicy wraz z instalacją odgromową i instalacją odwodnienia połaci dachowej (uwzględniając ewentualną przebudowę i nadbudowę kondygnacji strychowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe
  i przeciwgrzybicze więźby dachowej);
 2. Wykonanie remontu i robót konserwatorskich elewacji od strony frontowej (z renowacją tynków i detali architektonicznych, wymianą obróbek blacharskich, wymianą lub naprawą stolarki okiennej, witryn, drzwi i bram oraz wykonaniem robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i termicznych ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu).

 

 1. Kupujący powiadomi Sprzedającą na piśmie o wykonaniu remontu elewacji frontowej oraz dachu kamienicy położonej
  przy ul. Jagiellońskiej 94, w zakresie opisanym w ust. 1, w terminie do 14 (czternastu) dni po ich wykonaniu.

 

 1. Sprzedająca w terminie do 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 wyznaczy termin odbioru robót, który odbędzie się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Sprzedającego i Kupującego.

 

 1. W przypadku niestawiennictwa drugiej strony na wskazany termin odbioru, Strona zamierzająca dokonać odbioru będzie uprawniona dokonać odbioru wraz z uprawnionym biegłym rzeczoznawcą z zakresu budownictwa albo notariuszem. Koszty ich stawiennictwa będą obciążały Stronę uchylającą się od odbioru.
 2. Jeżeli podczas odbioru robót stwierdzone zostaną wady istotne, Sprzedająca uprawniona będzie do odmowy odbioru do czasu dostosowania robót do stanu zgodnego z postanowieniami umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 niniejszego Ogłoszenia i przepisami prawa lub je odebrać i wyznaczyć termin na usunięcie nie krótszy niż 21 dni.

 

 1. Jeżeli podczas odbioru robót stwierdzone zostaną wady nieistotne, Sprzedająca dokona odbioru a Kupujący zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającą, nie krótszym niż 21 dni.

 

 1. Kupujący zapłaci Sprzedającej kary umowne z tytułu:
 1. opóźnienia w wykonaniu remontu elewacji frontowej oraz dachu kamienicy położonej przy ul. Jagiellońskiej 94 w terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia,
 2. opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych podczas odbioru robót budowlanych, w terminach określonych w ust. 5 i 6 niniejszego Rozdziału w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia,
 3. łączna wysokość naliczonych kar umownych, określonych w ust. 7, nie może przekroczyć 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy

złotych 00/100).

 

 1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty kar umownych, o których mowa w ust. 7 w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym wezwanie wysłane listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego wskazany
  w umowie sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 niniejszego Ogłoszenia, a w przypadku zmiany adresu
  na wskazany pisemnie przez Kupującego nowy adres, przyjmuje się za skutecznie doręczone.

 

 1. W przypadku zbycia przez Kupującego nabytych nieruchomości, przed zrealizowaniem zobowiązań określonych w ust. 1, 2 niniejszego Rozdziału, Kupujący zobowiązany będzie scedować opisane w ust. 1-9 oraz ust. 11 zobowiązania na Nabywcę.

 

 1. W przypadku naruszenia przez Kupującego  postanowień ust. 10 powyżej, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, kary umownej
  w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym wezwanie wysłane listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Kupującego wskazany
  w umowie sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4  niniejszego Ogłoszenia, a w przypadku zmiany adresu
  na wskazany pisemnie przez  Kupującego nowy adres, przyjmuje się za skutecznie doręczone.

 

 1. Celem zabezpieczenia obowiązku zapłaty kar umownych na rzecz TBSP wynikających z postanowień niniejszego Rozdziału Kupujący 
  w umowie sprzedaży nieruchomości wymienionych w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 niniejszego Ogłoszenia podda się egzekucji na podstawie
  art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 350.000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). TBSP jako Wierzyciel będzie mogło wystąpić
  o nadanie aktowi klauzuli wykonalności co do całości lub części roszczenia do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2026 (dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku. Zdarzeniem, od którego uzależnione będzie wykonanie przez Kupującego obowiązku zapłaty i możliwość prowadzenia egzekucji będzie niewykonanie postanowień ust. 9 i 10 niniejszego Rozdziału w terminie, o którym mowa w ust. 9 i 11,
  a dowodem na wykazanie tego zdarzenia będzie złożenie przez TBSP oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym, że Kupujący
  nie zapłacił jakiejkolwiek kwoty wynikającej z kar umownych oraz wysłanie przez TBSP listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwania do zapłaty na adres Kupującego wskazany w umowie sprzedaży, o której mowa w zdaniu pierwszym, a w przypadku zmiany adresu na wskazany pisemnie przez  Kupującego  nowy adres.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia
  w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia,
  z przyczyn dotyczących wygrywającego przetarg, w szczególności wskazanych w Rozdziale V ust. 5 niniejszego Ogłoszenia TBSP niezależnie
  i dodatkowo w stosunku do przepadku wadium na jej rzecz, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesioną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.
 2. Koszty notarialne oraz sądowe zawarcia umów w całości ponosi Kupujący.
 3. TBSP zastrzega sobie możliwość:
 1. odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu, bez podawania przyczyn,
 2. odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn,
 3. zmiany treści Ogłoszenia najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu, bez podawania przyczyn,
 4. zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bez podawania przyczyny,
 5. unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.
 1. Uczestnikom przetargu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec TBSP, w tym o zawarcie umowy sprzedaży,
  o odszkodowanie, z tytułu odwołania przetargu, odwołania bądź zmiany jego warunków, jak również z tytułu unieważnienia przetargu, a także z tytułu zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia
  .
 2. W przypadku, gdy zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II ust.1 pkt 1-4 oraz umowy przeniesienia
  w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, o której mowa w Rozdziale II ust. 1 pkt 5 niniejszego Ogłoszenia nie nastąpi
  z przyczyn, za które wygrywający przetarg nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z przyczyn wskazanych w ust. 3 niniejszego Rozdziału wpłacone przez niego wadium podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Wyłącza się wprost postanowienia art. 704 § 2 zdanie ostatnie oraz art. 702 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dokumentacja dotycząca nieruchomości dostępna jest w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie, pokój nr 1.19.
 4. Szczegółowe informacje w sprawie dokumentacji, przetargu oraz ustalenia terminu obejrzenia nieruchomości można uzyskać
  pod nr tel. 91 461 36 92 wew. 125, 104. 

Załączniki:

1. Oświadczenie,

2. Mapa gazownia,

3. Mapa SEC,

4. Akt notarialny,

5. Porozumienie.