Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Partycypacja Lista lokali

NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NA INWESTYCJI POD NAZWĄ „ZABUDOWA MIESZKANIOWA PRZY ULICY KUSOCIŃSKIEGO /SOWIŃSKIEGO/GŁOWACKIEGO - ZESPÓŁ A”

l.p. Adres Liczba pokoi Wartość partycypacji Piętro Powierzchnia Budynek
1 Józefa Sowińskiego 27/5 2 78763.40zł II piętro 53.77m2 A1
2 Józefa Sowińskiego 27A/2 2 77152.10zł parter 52.67m2 A1
3 Józefa Sowińskiego 25/1 2 77459.70zł parter 52.88m2 A2
4 Józefa Sowińskiego 25/7 2 77532.90zł II piętro 52.93m2 A2
5 Józefa Sowińskiego 25A/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A2
6 Józefa Sowińskiego 29/4 2 78924.50zł I piętro 53.83m2 A3-01
7 Józefa Sowińskiego 29/6 2 78763.40zł II piętro 53.77m2 A3-01
8 Józefa Sowińskiego 29/7 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-01
9 Józefa Sowińskiego 29/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-01
10 Józefa Sowińskiego 29A/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-01
11 Józefa Sowińskiego 29B/1 2 78924.50zł parter 53.88m2 A3-01
12 Józefa Sowińskiego 29B/7 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-01
13 Józefa Sowińskiego 29B/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-01
14 Józefa Sowińskiego 29C/5 2 85208.60zł II piętro 58.17m2 A3-02
15 Józefa Sowińskiego 29D/6 2 78763.40zł II piętro 53.77m2 A3-02
16 Józefa Sowińskiego 29D/7 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-02
17 Józefa Sowińskiego 29D/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-02
18 Józefa Sowińskiego 29E/5 2 78763.40zł II piętro 53.77m2 A3-02
19 Józefa Sowińskiego 29E/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-02
20 Józefa Sowińskiego 29F/1 2 78924.50zł parter 53.88m2 A3-02
21 Józefa Sowińskiego 29F/3 2 78924.50zł I piętro 53.83m2 A3-02
22 Józefa Sowińskiego 29F/5 2 78763.40zł II piętro 53.77m2 A3-02
23 Józefa Sowińskiego 29F/7 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-02
24 Józefa Sowińskiego 29F/8 2 78690.10zł III piętro 53.72m2 A3-02

Spółka TBS „Prawobrzeże” zaprasza do nabycia partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których budowa rozpoczęła się w I kwartale 2018 r. w rejonie ulic: Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego w Śródmieściu Szczecina.           

Zadanie  inwestycyjne  obejmuje  realizację  trzech budynków  mieszkalnych wielorodzinnych,  trzy i  czterokondygnacyjnych niepodpiwniczonych o łącznej  liczbie  95 mieszkań  jedno, dwu, trzypokojowych oraz adaptację dwóch istniejących budynków  powojskowych na lokale użytkowe. W każdej klatce schodowej zaprojektowano wózkownię do użytku mieszkańców danej klatki. Mieszkania parterowe będą miały dostęp do ogródków przydomowych. Każde mieszkanie powyżej parteru będzie wyposażone w balkon.

Dostawcą ciepła i podgrzania wody będzie Szczecińska Energetyka Cieplna  z indywidualnym rozliczeniem zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania przez dostawcę ciepła.

Mieszkania zostaną wykończone pod klucz tj. ściany pomalowane na biało, glazura, terakota, wykładzina   PCV   na  podłodze,  kuchenka  elektryczna   energooszczędna   z   płytą  ceramiczną w kuchni, łazienka z białym montażem (wanna, umywalka, muszla klozetowa).

Z uwagi na brak barier architektonicznych  istnieje możliwość dostosowania wszystkich mieszkań w parterach budynków  dla potrzeb  osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano parking, plac zabaw dla dzieci, osiedlowe ciągi piesze, ławki, zieleń osiedlowa.

Zakończenie   realizacji zadania przewidziane  jest na  II  kwartał 2019 r.  natomiast  zasiedlenie –przełom  II i III kwartału  2019r.

Planowany koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań wynosi 4.882,75 zł, z czego partycypacja najemcy wynosi 30% tej kwoty tj. 1.464,82 zł/m² .

Osoby partycypujące w kosztach budowy - dysponenci lokali mieszkalnych, mogą również zostać ich najemcami, po spełnieniu określonych poniżej warunków. Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 544,70

5 135,94

2 - osobowe

1 647,68

7 703,90

3 - osobowe

2 471,52

9 571,52

4 - osobowe

3 295,36

11 205,68

5 - osobowe

4 119,20

13 073,29

6 - osobowe

4 943,04

14 940,90

7 - osobowe

5 766,88

16 808,52

 

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od.2018r. Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki  na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, uzyskanych w roku ubiegłym,  czyli 2018.

Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości  przeznaczonej na cele mieszkalne na terenie Gminy Szczecin,  w  przypadku małżonków żadnemu z nich  nie może przysługiwać taki tytuł. TBSP może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego  pracy  w   pobliżu  miejsca  położenia  zasobów  TBSP, w  których  znajduje  się  lokal, o którego wynajem się ubiega.

Partycypacja

Pracodawcy i inne osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie  jak  również  osoby  fizyczne  mogą  zawierać  z TBSP  umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, którego będą najemcami.

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 30% kosztów budowy tego lokalu. W przypadku zakończenia najmu lokalu i przekazania go do TBSP kwota partycypacji, wpłacona przez Partycypanta, będącego jednocześnie najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zdania lokalu.

Kwotę zwracanej partycypacji ustala się zgodnie z art. 29 a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od TBSP, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej. Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po oddaniu budynku do użytkowania oraz wpłacie kaucji zabezpieczającej. 

Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ww. kryteriów.

PROCEDURA NABORU

osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

 1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań zostaną ich najemcami.
 2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej 11F .Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość - do wglądu.
 3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony i trwa od 10 marca 2017r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
 4. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie TBSP. Osoby, które złożą wnioski niekompletne zostaną poproszone o ich uzupełnienie w terminie wskazanym przez Spółkę i termin uzupełnienia wniosku będzie uznany za termin jego złożenia. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.
 5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

 1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji na wybrany lokal. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 1.
 2.  Złożenie oświadczenia, że wszystkie warunki naboru są znane i zostały zaakceptowane. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 2.
 3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 3.
 4. Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych w ostatnim roku przed datą przeprowadzania naboru. Zaświadczenia o dochodach sporządzone przez pracodawcę/ów będą brane pod uwagę w okresie od 1 stycznia 2019r. do 30 kwietnia 2019r. za rok 2018, natomiast od 1 maja 2019r. do 31 grudnia 2019r. obowiązują zaświadczenia  o  dochodach wystawiane  przez  urzędy  skarbowe.  Wzór  deklaracji o dochodach dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 4 .
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie  art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz uchyleniem dyrektywy  95/46/WE, (dalej RODO). Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub  do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 5.

Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia oraz szczegółowy wykaz mieszkań można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem: 91 46-136-92 wew.141, 125.

Do pobrania: