Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Partycypacja Lista lokali

NABÓR NA NABYCIE PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH NA INWESTYCJI POD NAZWĄ „ZABUDOWA MIESZKANIOWA PRZY ULICY KUSOCIŃSKIEGO /SOWIŃSKIEGO/GŁOWACKIEGO - ZESPÓŁ A”

l.p. Adres Liczba pokoi Wartość partycypacji Piętro Powierzchnia Budynek
1 Józefa Sowińskiego 27/5 2 78763.40zł II piętro 53.77m2 A1

Spółka TBS „Prawobrzeże” zaprasza do nabycia partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których budowa rozpoczęła się w I kwartale 2018 r. w rejonie ulic: Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego w Śródmieściu Szczecina.           

Zadanie inwestycyjne obejmuje realizację trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, trzy i czterokondygnacyjnych niepodpiwniczonych o łącznej liczbie 95 mieszkań jedno, dwu, trzypokojowych oraz adaptację dwóch istniejących budynków powojskowych na lokale użytkowe. W każdej klatce schodowej zaprojektowano wózkownię do użytku mieszkańców danej klatki. Mieszkania parterowe będą miały dostęp do ogródków przydomowych. Każde mieszkanie powyżej parteru będzie wyposażone w balkon.

Dostawcą ciepła i podgrzania wody będzie Szczecińska Energetyka Cieplna z indywidualnym rozliczeniem zużytej energii cieplnej dla każdego mieszkania przez dostawcę ciepła.

Mieszkania zostaną wykończone pod klucz tj. ściany pomalowane na biało, glazura, terakota, wykładzina PCV na podłodze, kuchenka elektryczna energooszczędna z płytą ceramiczną w kuchni, łazienka z białym montażem (wanna, umywalka, muszla klozetowa).

Z uwagi na brak barier architektonicznych istnieje możliwość dostosowania wszystkich mieszkań w parterach budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano parking, plac zabaw dla dzieci, osiedlowe ciągi piesze, ławki, zieleń osiedlowa.

Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na II kwartał 2019 r. natomiast zasiedlenie –przełom II i III kwartału 2019r.

Planowany koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań wynosi 4.882,75 zł, z czego partycypacja najemcy wynosi 30% tej kwoty tj. około 1.464,82 zł/m² .

Osoby partycypujące w kosztach budowy - dysponenci lokali mieszkalnych, mogą również zostać ich najemcami, po spełnieniu określonych poniżej warunków. Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.

Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 544,70

4 860,11

2 - osobowe

1 647,68

7 290,16

3 - osobowe

2 471,52

9 057,47

4 - osobowe

3 295,36

10 603,87

5 - osobowe

4 110,20

12 371,18

6 - osobowe

4 943,04

14 138,50

7 - osobowe

5 766,88

15 905,81

8 - osobowe

6 590,72

17 673,12

 

W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 01.02.2018r. Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, uzyskanych w roku ubiegłym, czyli 2017.

Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne na terenie Gminy Szczecin, w przypadku małżonków żadnemu z nich nie może przysługiwać taki tytuł. TBSP może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów TBSP, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Partycypacja

Pracodawcy i inne osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie jak również osoby fizyczne mogą zawierać z TBSP umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, którego będą najemcami. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 30% kosztów budowy tego lokalu. W przypadku zakończenia najmu lokalu i przekazania go do TBSP kwota partycypacji, wpłacona przez Partycypanta, będącego jednocześnie najemcą lokalu, podlega zwrotowi nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zdania lokalu.

Kwotę zwracanej partycypacji ustala się zgodnie z art. 29 a ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia zdania lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od TBSP, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej. Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po oddaniu budynku do użytkowania oraz wpłacie kaucji zabezpieczającej.

Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ww. kryteriów.

PROCEDURA NABORU

osób chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

  1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań zostaną ich najemcami.
  2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej 11F .Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość - do wglądu.
  3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony i trwa od 10 marca 2017r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
  4. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie TBSP. Osoby, które złożą wnioski niekompletne zostaną poproszone o ich uzupełnienie w terminie wskazanym przez Spółkę i termin uzupełnienia wniosku będzie uznany za termin jego złożenia. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.
  5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
  6. 6. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

  1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji na wybrany lokal. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 1.
  2. Złożenie oświadczenia, że wszystkie warunki naboru są znane i zostały zaakceptowane. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 2.
  3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 3.
  4. Złożenie zaświadczenia oraz deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, uzyskanych w ostatnim roku przed datą przeprowadzania naboru. Zaświadczenia o dochodach sporządzone przez pracodawcę/ów będą brane pod uwagę w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 kwietnia 2018r. za rok 2017, natomiast od 1 maja 2018r. do 31 grudnia 2018r. obowiązują zaświadczenia o dochodach wystawiane przez urzędy skarbowe. Wzór zaświadczenia o dochodach wystawianego przez pracodawcę dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” lub do pobrania na niniejszej stronie internetowej- Załącznik Nr 4 i 5.

Dodatkowe informacje, druki do wypełnienia oraz szczegółowy wykaz mieszkań można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem: 91 46-136-92 wew.141, 125.

Do pobrania: